Image

OUR JUJUTSU INSTRUCTORS


PRIMARY INSTRUCTOR

Scott Symons Sensei

Shodan - 1st Degree
Classes taught:
Adult & Youth Classes


Sensei Scott Symons


KETTO RYU LINEAGE


Goshin Jutsu

Kevin George

Goshindo Ryu JuJitsu

Lambert Sindelar

Ketto Ryu Ju-jutsu

Renshi Pierre Lautischer

Ketto Ryu Ju-jutsu

Shihan Trevor Tessier

Ketto Ryu Ju-jutsu

Sensei Scott Symons